THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 04/2009/TT-BYT

Bởi admin

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 04/2009/TT-BYT NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2009  BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG”     BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn…